• 1. ZASADNUTIE KOMISIE PRE DOPRAVU, VÝSTAVBU A CESTOVNÝ RUCH

         20 júna 2015 zasadala prvý krát v tomto volebnom období Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, ktorá je zriadená Výborom NRSR (VHZ). Na stretnutí, ktoré som ako jej predseda viedol, sa zúčastnila aj predsedkyňa VHZ, Jana Kiššová, ďalší poslanci, členovia VHZ a aj zástupkyňa ministerstva dopravy. Cieľom tohto stretnutia bolo vzájomne sa zoznámiť s členmi, odborníkmi v oblastiach, ktoré spadajú pod rezort ministerstva dopravy. Ale tiež vypočuť si odborné názory k Programovému vyhláseniu vlády SR a námety členov komisie na zlepšenie legislatívnych pravidiel. Stretnutie trvalo viac ako 2,5 hodiny a bolo veľmi inšpiratívne. V niektorých témach, predovšetkým v plánoch rozvoja cestnej infraštruktúry odzneli aj protichodné názory, či už ide o priority harmonogramu výstavby, alebo foriem jej financovania. Kritika sa tiež vzniesla na zaťaženie stavebných úradov, úvahy o ich elektronizácii v čase ich enormného zaťaženia stavebnými konaniami, ako aj očakávania odbornej verejnosti vo vzťahu k plánom ministerstva meniť, resp. navrhnúť úplne nový stavebný zákon. Už prvé pracovné stretnutie ukázalo, že vzhľadom k tomu, že problematika rezortu je veľmi široká, bude sa tomu musieť v budúcnosti prispôsobiť forma práce komisie. A prerokúvať spolu súvisiace témy v užšom kruhu členov komisie, ktorí sa venujú danej problematike. Zároveň môžem konštatovať, že medzi členmi sú naozaj odborníci a som presvedčený, že závery každého pracovného stretnutia budú naozaj odborným stanoviskom a že tieto budú mať vysoký rešpekt na následnom rokovaní Výboru NRSR pre hospodárske záležitosti. A následne na rokovaní NRSR.

    1. zasadnutie Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.

    2 3 13474985_1116928034996879_3747422842850560211_o

Comments are closed.